Mikä ihmeen ilmastoselvitys?

Mikä ihmeen ilmastoselvitys?

 

Ilmastoselvitys vaaditaan rakentamisluvan edellytyksenä vuoden 2025 alussa.

Olet ehkä törmännyt rakennushankkeesta tai rakennushankkeen vähähiilisyydestä puhuttaessa termiin ilmastoselvitys. Termi on melko uusi ja monelle varsin tuntematon. Alla olevilla kysymyksillä ja vastauksilla on tarkoitus selventää asiaa ja kertoa mikä ilmastoselvitys on.

Mikä on ilmastoselvitys?

Ilmastoselvitys on dokumentti, jossa kerrotaan rakennushankkeen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Siinä on siis ilmoitettu rakennushankkeen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmaston kannalta positiiviset vaikutukset, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. Ilmastoselvityksen lisäksi pitäisi toimittaa materiaaliseloste, joka sisältäisi tietoa rakennuksen osista, materiaaleista ja niiden alkuperästä. Samoja tietoja voidaan hyödyntää ilmastoselvityksessä.

 

Mitä ilmastoselvitys sisältää?

Rakennushankkeen päästöjen arvioinnissa huomioidaan rakennuksen elinkaaren vaiheet rakennuksen valmistuksesta käytönaikaiseen vaiheeseen ja aina lopulta rakennuksen purkuun ja materiaalien loppusijoitukseen ja -käsittelyyn asti. Käytönaikainen osuus rajataan kuitenkin 50 vuoteen, vaikka rakennuksen suunniteltu käyttöikä olisi suurempi. Lisäksi vähähiilisyyden arvioinnissa huomioidaan mahdolliset elinkaaren ulkopuoliset rakennushankkeesta aiheutuvat ilmastohyödyt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi materiaalien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä vältetyt päästöt sekä hiilen varastoituminen puumateriaaleihin. Nämä ns. negatiiviset ja positiiviset ilmastovaikutukset muodostavat arvioinnissa käytetyt käsitteet, hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki.

 

Mihin ilmastoselvitys perustuu?

Lyhyesti sanottuna ilmastoselvitys perustuu lakiin. Lainsäädäntötyö on parhaillaan käynnissä ja aiheeseen liittyvät lait ja asetukset ovat vielä luonnoksia. Ohjeet laskennan suorittamiselle on annettu luonnoksessa Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ilmastoselvityksestä sekä siihen perustuvassa hieman helppolukuisemmassa ohjeluonnoksessa Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä 2021.

Uusi rakentamislaki on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Laki sisältää vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä sekä rakennuksen elinkaariominaisuuksista. Tarkemmat ohjeet annetaan erillisillä asetuksilla.

Ohjeet löydät seuraavan linkin takaa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0b297461-cdee-4657-9a4e-d2791315257d

Päivitys 30.9.2022

Ilmastoselvityksen asetusluonnos sekä materiaaliselosteen asetusluonnos julkaistiin 30.9.2022 lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyi 11.11.2022. Materiaalit löytyvät seuraavien linkkien takaa:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=70fe9e3d-e065-4143-ba6e-4e1f63299842

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=281439c7-9285-4141-a480-4efd9addb0cb

 

 

Missä vaiheessa rakennushanketta ilmastoselvitys pitää tehdä?

Ilmastoselvitys tehdään rakentamisluvan hakemisen yhteydessä. Tämän hetken tiedon mukaan Ilmastoselvitys pitää myös päivittää rakennuksen käyttöönoton yhteydessä, mikäli suunnitelmiin on tullut muutoksia.

 

Kuka ilmastoselvityksen voi tehdä?

Toistaiseksi ilmastoselvityksen laatijalle ei ole suunniteltu pätevyysvaatimuksia, mutta mahdollisesti tällaisia vaatimuksia voi tulla. Ilmastoselvityksen laatiminen kannattaa kuitenkin jättää ammattilaisille. Ilmastoselvitykseen vaadittavien laskelmien tekeminen vaatii laajaa osaamista ja huolellista perehtymistä laskentaohjeisiin, päästötietojen lähteisiin ja niiden taustamateriaaleihin. Usein laskentaa tekevät aiheeseen erikoistuneet konsultit tai rakennusten suunnittelijat.

 

Onko ilmastoselvitys pakollinen?

Ei vielä, mutta pääosalle rakennuksia ilmastoselvityksestä tulee pakollinen. Alla on Ympäristöministeriön alustava ehdotus ilmastoselvityksestä käyttötarkoitusluokittain jaettuna. Ilmastoselvitys vaaditaan todennäköisesti vuoden 2025 alusta.

 

Lähde: Ympäristöministeriö, vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 2022

Onko ilmastoselvityksessä vaatimuksia tai raja-arvoja?

Osalle rakennustyypeistä on. Yllä olevasta kuvasta selviää alustavasti, mille rakennustyypeille olisi tulossa raja-arvot ja mille ei. Esimerkiksi pientaloille ei tulisi raja-arvoja, mutta ilmastoselvitys tulisi silti tehdä. Esimerkiksi kerrostaloille tulisi lisäksi myös raja-arvo, joka pitää alittaa rakentamisluvan saamiseksi. Raja-arvot olisivat käyttötarkoitusluokkakohtaisia, eli esimeriksi asuinkerrostalolle olisi eri raja-arvo kuin vaikka päiväkodille. Raja-arvot ovat todennäköisesti lainsäädännössä vaatimuksena vuoden 2025 alusta lähtien.

 

Minkälaiselle rakennukselle ilmastoselvitys tarvitaan?

Yllä olevasta kuvasta selviää alustavasti, mille rakennustyypeille selvitys tarvitaan, mille tulee raja-arvot ja mille sitä ei tarvita ollenkaan.

 

Miksi ilmastoselvitys pitää tehdä?

Ilmastoselvityksen avulla pyritään pienentämään rakennusten ja asumisen aiheuttamia päästöjä ja torjumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

 

Mitä lähtötietoja tarvitaan?

Ilmastoselvityksen laatimista varten tarvitaan kohteen piirustukset rakennetyyppeineen sekä mielellään määräluettelo. Ilmastoselvitys on tarkoitus tehdä rakentamisluvan hakemisen yhteydessä, eli kuvat pitäisi olla lupatasoisia. Ilmastoselvitys voidaan tietyin edellytyksin laskea myös tietomallin perusteella. Kaikissa tapauksissa tarvitaan energiatodistus, että saadaan laskettua rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen aiheuttamat päästöt.

 

Mistä päästötiedot saadaan?

Päästötietoja voi saada joko kansallisesta päästötietokannasta (co2data.fi) tai rakennustuotteiden ympäristöselosteista. Kansallinen päästötietokanta sisältää yleisiä tyypillisiä suomalaista rakentamista kuvaavia tietoja, mutta ei yksittäisten tuotteiden tai yritysten tietoja.

Sieltä löytyy mm:

  • yleisimpien tuotteiden hiilijalan- ja kädenjälki
  • kierrätyksen ja hyödyntämisen eri skenaarioita elinkaaren lopussa
  • työmaan hukkaprosentteja
  • tuotteiden tekniset käyttöiät
  • kuljetusten päästötietoja
  • rakennustyömaan päästötietoja
  • eri energiantuotantomuotojen päästötietoja ja niiden skenaariot tulevaisuudessa
  • jätteenkäsittelyn päästötietoja
  • taulukkoarvoja esim. talotekniikalle

Päästötietokannan materiaaleista on ilmoitettu kaksi eri arvoa, tyypillinen ja konservatiivinen. Konservatiivisessa on mukana 20 % varmuuskerroin ja laskennassa on käytettävä tätä arvoa.

Mikäli rakentamisessa käytettävä tuote on tiedossa ja siitä löytyy ympäristöseloste, silloin laskennassa voidaan käyttää ympäristöselosteen päästötietoja. Ympäristöseloste (EPD) on tuotteen valmistajan teettämä dokumentti, josta selviää mm. tuotteen aiheuttamat päästöt eli hiilijalanjälki. Ympäristöselostetta käytettäessä ei tarvita varmuuskerrointa ja useimmiten päästöt ovat pienemmät kuin Kansallisen päästötietokannan mukaiset päästöt.

 

Ovatko ilmastoselvityksen päästötiedot tarkkoja ja todellisia?

Ilmastoselvityksessä ei pystytä kertomaan absoluuttista totuutta koko rakennuksen elinkaaren aiheuttamista päästöistä, vaan sillä pyritään saamaan paras mahdollinen arvio sillä hetkellä ja niillä tiedoilla kun selvitys tehdään. Rakennuksen elinkaaren aikana on huomattavan paljon mahdollisia muuttujia ja epävarmuuksia, jotka saattavat vaikuttaa todellisiin päästöihin. Esimerkiksi rakennuksen käyttö vaikuttaa toteutuneisiin päästöihin. Laskenta tehdään standardikäytön arvoilla, eli rakennuksia pystyy vertailemaan keskenään kun oletetaan, että niitä käytetään samalla tavalla. Tällä tavoin selviävät erot eri rakennuksissa.

 

 

Paljonko se maksaa?

Yleistä hintatasoa ei ole vielä muodostunut koska lainsäädäntökin on vielä kesken. Karkeasti arvioituna pientalon hinta on joitain satoja euroja, tyypillisen kerrostalon hinta on noin 2 000 – 3 000 €, suurempien rakennusten, kuten koulujen tai toimistojen hinta on joitain tuhansia euroja rakennusten koosta riippuen.

 

Voiko ilmastoselvityksen tuloksiin vaikuttaa?

Kyllä voi. Tosin tuloksiin on helpompi vaikuttaa jo aiemmassa vaiheessa kuin ilmastoselvitystä tehtäessä rakentamisluvan yhteydessä, jolloin tietyt asiat on jo lyöty lukkoon. Suurimpia vaikutuksia saadaan hyvällä energiatehokkuudella, tarpeenmukaisella rakentamisella, materiaalivalinnoilla ja valitsemalla vähähiilisiä vaihtoehtoja tuoteryhmän sisältä. Hiilijalanjälkilaskennan voi tehdä jo aikaisemmassa vaiheessa ja vertailla eri vaihtoehtojen vaikutuksia.

 

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko lisätietoa aiheeseen liittyen tai tarvitsetko hiilijalanjälkilaskelmia rakennushankkeeseesi?

Ota rohkeasti yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta tai soita 0207 888 160

Yhteydenottolomake