Tyyppitalotarkastelu - apunasi
suunnittelussa ja hankekehityksessä

header-tekstinerottaja

Vesitaidon tyyppitalotarkastelun avulla tutkitaan erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen tai vaihtoehtoisesti elinkaaren hiilijalanjälkeen, jossa huomioidaan myös energiankulutuksen vaikutus. Tarkastelun tarkoitus on tarjota hyödyllistä tietoa erilaisten ratkaisujen vaikuttavuudesta vastaavanlaisessa rakennuksessa, minkä perusteella on mahdollista määritellä tehokkaimmat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesitaidon tyyppitalotarkastelu

 

 

Tyyppitalon valinta

Tarkasteltavaksi tyyppitaloksi on suositeltavaa valita sellainen rakenteilla oleva tai jo valmistunut uudisrakennus, joka kuvastaa parhaiten rakennustyyppiä, jota tyyppitalotarkastelussa tavoitellaan analysoitavan. Tyyppitalon valinnassa huomiota kannattaa kiinnittää rakennuksen tilojen käyttötarkoitukseen, vaipan rakennusosien keskinäiseen suhteeseen sekä rakenneratkaisuihin. Näin myös tarkastelun tulokset kuvastavat mahdollisimman laajalla skaalalla tarkasteltavaa rakennustyyppiä.

 

Tyyppitalo voi olla sellainen rakennus, jolle on toimestamme jo aiemmin toteutettu energia- ja/tai hiilijalanjälkilaskenta tai vaihtoehtoisesti rakennus, joka ei ole ennen ollut tarkastelussamme. Olemme mielellämme avuksenne tyyppirakennuksen valinnassa.

 

Vertailtavat suunnitteluratkaisut

Tarkasteltavalle rakennukselle laaditaan laskelmat alkuperäisen suunnitteluratkaisun perusteella. Tähän suunnitteluratkaisuun nojautuen, rakennukselle valitaan erilaisia vertailtavia suunnitteluratkaisuja. Vertailuratkaisut voivat liittyä ainoastaan energiatehokkuuteen tai hiilijalanjäljen näkökulmasta niin energiankulutukseen, materiaaleihin kuin muihinkin elinkaaren vaiheisiin vaikuttaviin tekijöihin.

 

Ennen tyyppitalotarkastelun toteutusta käymme aloituspalaverissa yhdessä asiakkaan kanssa läpi toteutettavaa toimeksiantoa ja tarkasteltavia vertailuratkaisuja, jotta tyyppitalotarkastelu palvelee toivottua tarkoitusta. Hyödynnämme monialaista asiantuntijuuttamme ja täten myös ehdotamme tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä analysoitavaksi.

 

Tyyppitalotarkastelu on oiva mahdollisuus tutkia erilaisten suunnitteluratkaisujen yhteisvaikuttavuutta niin energiatehokkuuden kuin vähähiilisyydenkin osalta.

 

Tyyppitalotarkastelun raportointi

Tyyppitalotarkastelun lopputuotoksena asiakkaalle laaditaan raportti toteutettujen vertailuratkaisujen vaikutuksista ja tarkastelun taustalla käytetyistä tarpeellisista laskentateknisistä taustatekijöistä. Lisäksi alkuperäisen suunnitteluratkaisun mukaiset laskelmat raportoidaan. Laskentaperusteina hyödynnetään viimeisimpiä kansallisia ohjeistuksia ja säädöksiä.

 

Raportointi tarjoaa selkeän kokonaisuuden tyyppitalon ominaisuuksista ja ratkaisuvaikutuksista tarkasteltavassa viitekehyksessä.