blogi
vesiposti

VESITAITOVAIKUTUKSET

Vesitaito Oy:n palvelut koostuvat rakennusten energiatehokkuus-, sisäolosuhde- ja vähähiilisyyssuunnittelusta erityyppisille rakennushankkeille, kattaen mahdolliset viranomaisprosessien vaatimat asiakirjat. Lisäksi olemassa oleville kiinteistöille laaditaan energiatodistuksia ja erinäisiä selvityksiä sisältäen rakennusten energiatehokkuutta parantavia toimenpidesuosituksia.

Toteutamme vuosittain useita tuhansia tällaisia toimeksiantoja, joissa osallisena ovat ilmastonmuutosta hillitsevät ja sen vaikutuksiin varautuvat tekijät. Toisin sanoen, kaikki toimeksiantomme kattavat ilmastonmuutoksen huomioimisen tavalla tai toisella. Olemme tällä hetkellä ainut toimija, joka on keskittynyt liiketoiminnassaan vain edellä mainittuihin liiketoimintoihin. Täten olemme kerryttäneet huomattavasti tietotaitoa rakennusten ilmastonmuutoksen haasteiden taklaamiseksi.

Mihin Vesitaitovaikutukset perustuvat?

Suunnittelutyömme pyrkimyksenä on tuoda ilmi rakennushankkeen suunnittelijoille monialaisesti sellaisia suunnitteluratkaisuja, joilla saavutetaan tarkoituksenmukaiset rakennustason vaikutukset. Tarkasteltaessa rakennusta esimerkiksi vähähiilisyysnäkökulmasta, ohjaamme suunnittelua ja toteutusta suuntaan, jossa saavutetaan hankkeen kannalta suurimmat ja vaikuttavimmat päästövähennykset sen sijaan, että huomioitaisiin hanketasolla epärelevantteja tekijöitä.

Uudisrakentamisen energiatehokkuudessa ohjauksemme hakeutuu puolestaan sellaisiin osatekijöihin, joilla edistetään taloteknistä detaljitasolla tapahtuvaa erikoissuunnittelua jo toteutetun rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun täydentämiseksi ja täten optimoidaan rakennuksen energiatehokkuutta ja sisätilojen olosuhteita.

Jo olemassa oleville kiinteistöille vaikuttavimpia energiatehokkuustoimenpiteitä ovat puolestaan hyvän rakentamistavan mukaiset suurempien linjojen keinot, joiden konsultoinnissa olemme tottunut toimija.

Tällaisilla toimilla saavutetaan rakentamisen ja rakennusten näkökulmasta positiivisia ilmastovaikutuksia. Positiivisilla ilmastovaikutuksilla tarkoitetaan tässä sellaisia kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, joita ei välttämättä syntyisi ilman Vesitaidon mukanaoloa.

Olemme esimerkiksi jo useiden vuosien ajan olleet tuntuvassa roolissa suunnittelemassa satoja uudisrakennuksia laskennalliseen A-energialuokkaan, jolla saavutetaan merkittävät hyödyt säädösten vaatimustasoon nähden. Lisäksi olemme kehittäneet rakennushankkeiden vähähiilisyyttä edesauttavia prosesseja, joilla hankkeen elinkaaren päästöjä voidaan optimoida niin rakentamisen kuin käytönkin ajalta.

Miten rakennushankkeet tai kiinteistöjen omistajat hyötyvät Vesitaitovaikutuksista?

Ilmastovaikutusten supistaminen vaikuttaa luonnollisesti erinäisiin ryhmiin hankkeen ympärillä, kuten rakennusten rakennuttajiin, urakoitsijoihin ja loppukäyttäjiin eli asukkaisiin sekä kiinteistöjen omistajiin. Sen lisäksi, että hankkeet ovat osaltaan hillitsemässä ilmastonmuutoksen etenemistä, hyötyjä voidaan saavuttaa esimerkiksi rahoituksen myöntämisessä, markkinoinnissa, asumismukavuudessa sekä käytönajan kustannuksissa.

Vesitaidon ollessa mukana hankkeen uudis- tai korjaussuunnittelun prosesseissa, voidaan varmistua, että toteutusmahdollisuuksia tarkastellaan monialaisesti eri näkökulmista.

Mainittakoon vielä, että toimijana olemme muodostuneet energiatehokkuus-, sisäolosuhde- ja vähähiilisyyssuunnittelun monitaituriksi, jonka kaikissa hankkeissa ilmastonmuutoksen haasteet huomioidaan toteutettavin ja realistisin keinoin, asiakkaan tavoitteet huomioiden. Tulemme myös jatkossa säilyttämään innovatiivisen ja innokkaan asenteemme asiakkaidemme hankkeiden ilmastovaikutusten pienentämisen neuvonantajana.

Jaa uutinen